HS hořepník

MS Trnávka Hořepník Vás srdečně zve na myslivecký ples, který se bude konat 27.12.2014 od 20:00 v sále radnice v Hořepníku. K poslechu a tanci bude hrát kapela Blue band.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 Honební společenstvo vzniklo dnem 5.11.1993, který je dnem registrace u Okresního úřadu, referátu životního prostředí (orgánu státní správy myslivosti) v Pelhřimově s registračním číslem ŽP/1837/93-206/1-Bá. Současně s registrací jako podmínkou vzniku honebního společenstva došlo k uznání jeho společenstevní honitby s názvem „Hořepník“ a to rozhodnutím pod RŽp OÚ Pelhřimov pod č.j.: ŽP4916/93-206/2-Fr. Okresní úřad Pelhřimov, referát životního prostředí provedl v souladu s § 20 odst. 2 zák. č. 449/2001 Sb., O myslivosti dne 24.10.2002 pod č.j.: PE 13873/12/2002 registraci honebního společenstva Hořepník. Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Je založeno na dobu neurčitou.

 Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a využití společenstevní honitby. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.

 Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní honitbu. Spoluvlastníci honebních pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena, nebo mohou určit společného zmocněnce. Vlastníci honebních pozemků, tím že podepsali  prohlášení o přistoupení ke smlouvě o sdružení honebních pozemků a vytvoření honebního společenstva Hořepník ze dne 5.11.1993, předkládaný k návrhu na registraci honebního společenstva, vyslovili souhlas s členstvím v honebním společenstvu a jsou tak jeho zakládajícími členy.

 Mezi základní práva člena honebního společenstva patří účast na jednání a rozhodování na valných hromadách, volit a být volen do honebního výboru, účastnit se provádění myslivosti ve společenstevní honitbě, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon práva myslivosti, podávat návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva. Základní povinností člena honebního společenstva je písemně oznámit honebnímu starostovi nebo honebnímu výboru veškeré změny, týkající se vlastnictví honebních pozemků, zejména jejich převod na jinou osobu (prodej, darování, směna apod.). Podrobněji je popsáno ve stanovách, ke stažení  ZDE.

 Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva. Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru z řad členů honebního společenstva, schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru, rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby, v případě pronájmu honitby rozhodovat o nájemní smlouvě s uživatelem honitby (jejím uzavření, změně nebo vypovězení).

 Valnou hromadu svolává honební starosta podle potřeby honebního společenstva - zpravidla jednou ročně. V případě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Člen se může na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou, která předloží plnou moc s uvedením pověření k hlasování. Na rozhodování se členové podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi 1 hlas.

 Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a je jeho statutárním orgánem. Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební místostarosta, který pak jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let a to z členů honebního společenstva. Jestliže honební starosta zemře nebo se vzdá funkce, vykonává tuto funkci místostarosta až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou.

 Honitbu nelze rozdělit na části a v nich přenechat někomu provozování myslivosti, rovněž nelze přenechat lov zvěře za úplatu. Pokud je honitba pronajata mysliveckému sdružení, je toto myslivecké sdružení povinno upřednostnit přihlášky členství podané vlastníky, popřípadě nájemci honebních pozemků této honitby. Zástupce nájemce může být přizván na jednání honebního výboru například k projednání plánu mysliveckého hospodaření.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky